_سلام...

با تمام احساس

با تمام شوقم

و به زیبایی گلهای شقایق

و به طنازی گلبرگ

 نیلوفر آبی

و به گرمای گل

 آفتاب گردان

که همه لایق

 یک نیم نگاه تو

 نیند

سلام

روز را بر گذر دهکده عشق

شروع کردم و لیک

سایه ها در پس دیوار محبت

در صف

منتظرند

انتظار نفسی از بوی بهشت

بوی نسیم

بوی بهار

بوی تو

بوی کلامت که مرا

مستانه به سمت دیوار آشنایی میکشد

و آرامش حاکم بر آن

باز هم منتظرم

باز من در به در رقص نگاه تو شدم

باز من منتظرم...

 باز سلام

/ 0 نظر / 10 بازدید